De hemelvaart verkondigt de terugkomst van de Heere Jezus

Handelingen 1: 11b “Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” Onderweg naar Pinksteren. We zijn op weg naar het tweede grote opgangsfeest door God ingesteld. Er zijn drie feesten uitgekozen door God, waarop het volk Israël op moest trekken naar Jeruzalem om daar feest te vieren. Het eerste opgangsfeest is het Pesachfeest. En er staat in de Tora dat daarna zeven keer zeven weken geteld moet worden, om de dag van het volgende feest vast te stellen. Na zeven keer zeven dagen is het op de vijftigste dag Sjavoe’ot/Pinksteren, wekenfeest. Want na zeven keer zeven weken is het feest. Het feest van de eerstelingen, waarop de eerste broden van de tarweoogst geofferd worden.

Belofte aan Zijn discipelen: Wees getroost, er komt een Plaatsvervanger, de HEILIGE GEEST.

Hij komt terug. “Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” Dat is pas echte troost, toch? Iemand van wie je heel veel houdt, gaat een verre reis maken. Bij het afscheid wordt je gezegd: “zoals ik ga, zo kom ik terug”. De persoon gaat niet voorgoed weg. Dat is toch mooi. Degene van wie je houdt komt terug. En hoe? Op dezelfde wijze. Jezus Die van deze aarde is weggegaan, gaat niet definitief weg. Hij komt terug. Naar dezelfde aarde waarop Hij gewandeld heeft en waar Hij zo geleden heeft.
Bron: ingekort artikel uit Weg uit Babylon (www.weguitbabylon.nl)